NOWOŚĆ! – Szkolenie „All – in w małoinwazyjnej ginekologii plastycznej”

Szkolenie All – in w w małoinwazyjnej ginekologii plastycznej obejmuje m.in. nowe techniki nieinwazyjnej lub mikroinwazyjnej ginekologii plastycznej. To warsztaty zorientowane na nowości w zakresie samych procedur zabiegowych, jak i aparatury medycznej oraz preparatów dostępnych na rynku polskim i zagranicznym. Podczas warsztatów omówione są techniki z wykorzystaniem laseroterapii, ultradźwięków HIFU, karboksyterapii, PRP oraz kwasu hialuronowego,  w mikroinwazyjnej rewitalizacji stref intymnych, terapii wysiłkowego nietrzymania moczu oraz poprawy jakości życia seksualnego. Jest to jedyne takie szkolenie łączące wszystkie wyżej wspomniane procedury podczas jednego kursu.

Blok teoretyczny zawiera:

 • Kwalifikacja pacjentek do zabiegu – wywiad oraz badanie
  ginekologiczne, na co zwrócić uwagę? O co i jak pytać?
  Wskazania i przeciwwskazania do zastosowania określonych
  procedur medycznych
 • Przygotowanie pacjentki i zaplecza medycznego, właściwe
  parametry oraz nastawy aparatury medycznej
 • Omówienie technik będących przedmiotem szkolenia,
  procedur medycznych oraz korzyści wynikających z ich
  zastosowania
 • Kiedy i które techniki są skuteczne, a kiedy nie i dlaczego?
  Jakie są spodziewane efekty – studium przypadku
 • Które metody najlepiej sprawdzają się w leczeniu wysiłkowego
  nietrzymania moczu?

W części warsztatowej prezentowane są omawiane wcześniej techniki zabiegowe.
Podczas wykonywania zabiegów wyjaśniane są szczegóły:

 • Przygotowanie pacjentki i zaplecza medycznego, właściwe
  parametry oraz nastawy aparatury medycznej
 • Przebieg zabiegu, na co zwrócić szczególną uwagę?
 • Czym się różnią się poszczególne techniki zabiegowe ze
  względu na efekt jaki chcemy osiągnąć?
 • Jak nie dopuścić do powikłań, zalecenia dla pacjentek

Szkolenie kończy się certyfikatem, akredytowanym przez PTGPiR (Polskie Towarzystwo Ginekologii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej) i jest prowadzone przez ginekologa plastycznego, wykładowcę PTGPiR – dr Michała Barwijuk.

Cena szkolenia: 5 000 zł brutto

Sprawdź najbliższe terminy szkoleń

Czas trwania szkolenia: 10:00 - 15:00

Wykładowcy

Andrzej Barwijuk

Ginekolog plastyczny

Le­ka­rz z po­nad 30 let­nim do­świad­cze­niem za­wo­do­wym. Ty­tuł dok­to­ra nauk me­dycz­ny­ch uzy­skał w 1990 roku, spe­cja­li­sta z gi­ne­ko­lo­gii i po­łoż­nic­twa od 1990 roku. Od 1993 do 2006 za­stęp­ca or­dy­na­to­ra, a póź­niej or­dy­na­tor Od­dzia­łu Gi­ne­ko­lo­gii Sz­pi­ta­la Gi­ne­ko­lo­gicz­no – Po­łoż­ni­cze­go im. Świę­tej Ro­dzi­ny przy uli­cy Ma­da­liń­skie­go w War­sza­wie. Jest człon­kiem Ame­ry­kań­skie­go To­wa­rzy­stwa Ko­sme­to­gicz­ne­ko­lo­gicz­ne­go od 2004 r. (FA­COG, ISC), …

więcej...

Michał Barwijuk

Ginekolog plastyczny

Ukończył Warszawski Uniwersytet Medyczny. Specjalizujący się w Ginekologii i Położnictwie. Ukoń­czył War­szaw­ski Uni­wer­sy­tet Me­dycz­ny. Spe­cja­li­zu­ją­cy się w Gi­ne­ko­lo­gii i Po­łoż­nic­twie – Asy­stent w Kli­ni­ce Po­łoż­nic­twa, Cho­rób Ko­bie­cy­ch i Gi­ne­ko­lo­gii On­ko­lo­gicz­nej Sz­pi­ta­la MSW w War­sza­wie. Czło­nek Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Gi­ne­ko­lo­gicz­ne­go (PTGP), czło­nek i za­ło­ży­ciel Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Gi­ne­ko­lo­gii Pla­stycz­nej (PTGP) oraz Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Gi­ne­ko­lo­gii Este­tycz­nej i Re­kon­struk­cyj­nej (PT­GE­iR). Wspó­łor­ga­ni­za­tor sz­ko­leń …

więcej...