Warsztaty laseroterapii pochwy i okolic intymnych

Laseroterapia miejsc intymnych

Sz­ko­le­nia z nieinwazyjnyh technik gi­ne­ko­lo­gii plastycznej oma­wia­ją naj­now­sze tech­ni­ki re­wi­ta­li­za­cji stref in­tym­ny­ch przy za­sto­so­wa­niu la­se­ro­ter­pii  wraz z omó­wie­niem in­ny­ch al­ter­na­tyw­ny­ch me­tod. Przed­sta­wio­ne są za­sa­dy kwalifikacji pa­cjen­tek do okre­ślo­ny­ch za­bie­gów, w tym la­se­ro­we­go le­cze­nia wy­sił­ko­we­go nie­trzy­ma­nia mo­czu.

BLOK I – CZĘŚĆ TE­ORE­TYCZ­NA

 • Kwalifikacja pacjentek do zabiegu – wywiad oraz badanie ginekologiczne
 • Wskazania i przeciwwskazania do zastosowania określonych procedur medycznych.
 • Omówienie dostępnych technik i procedur medycznych oraz korzyści wynikających z ich zastosowania.
 • Czy laseroterapia pochwy w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu sprawdza się w każdym przypadku i jakie są metody alternatywne?

BLOK II – CZĘŚĆ PRAK­TYCZ­NA

 • W czę­ści warsz­ta­to­wej pre­zen­to­wa­ne są oma­wia­ne wcze­śniej me­to­dy le­cze­nia.
 • Pod­czas wy­ko­ny­wa­nia za­bie­gów wy­ja­śnia­ne są sz­cze­gó­ły:
 • Przygotowanie pacjentki i zaplecza medycznego
 • Przebieg zabiegu, na co zwrócić szczególną uwagę?
 • Czym się różni zabieg laseroterapii przy leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu od rewitalizacji
 • Jak nie dopuścić do powikłań?
 • Zalecenia dla pacjentek i opieka pozabiegowa
 • Ponawianie zabiegu, jak postępować gdy jest potrzebna korekta?

Cena szkolenia: 2 000 zł brutto

Sprawdź najbliższe terminy szkoleń

Czas trwania szkolenia: 10:00 - 13:00

Wykładowcy

Michał Barwijuk

Michał Barwijuk

Ginekolog plastyczny

Michał Barwijuk ukończył Warszawski Uniwersytet Medyczny. Specjalista ginekologii i położnictwa, ginekolog plastyczny. Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (PTGP), członek i założyciel Polskiego Towarzystwa Ginekologii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej (PTGPiR) oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologii Estetycznej i Rekonstrukcyjnej (PTGEiR). Współorganizator szkoleń i wykładowca dla lekarzy z zakresu ginekologii plastycznej, estetycznej i rekonstrukcyjnej. Organizator szkoleń i wykładowca z technik laserowych, terapii ultradźwiękami oraz …

więcej...
Andrzej Barwijuk

Andrzej Barwijuk

Ginekolog plastyczny

Doktor nauk medycznych Andrzej Barwijuk to wybitny specjalista z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem zawodowym. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w 1990 roku, specjalista z ginekologii i położnictwa od 1990 roku. Od 1993 do 2006 zastępca ordynatora, a później ordynator Oddziału Ginekologii Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. Świętej Rodziny przy ulicy Madalińskiego w Warszawie. Od 2004 r. członek Amerykańskiego Towarzystwa Kosmetogicznekologicznego (FACOG, ISC), Amerykańskiego Instytutu …

więcej...