Laseroterapia miejsc intymnych

Sz­ko­le­nia z nieinwazyjnyh technik gi­ne­ko­lo­gii plastycznej oma­wia­ją naj­now­sze tech­ni­ki re­wi­ta­li­za­cji stref in­tym­ny­ch przy za­sto­so­wa­niu la­se­ro­ter­pii  wraz z omó­wie­niem in­ny­ch al­ter­na­tyw­ny­ch me­tod. Przed­sta­wio­ne są za­sa­dy kwalifikacji pa­cjen­tek do okre­ślo­ny­ch za­bie­gów, w tym la­se­ro­we­go le­cze­nia wy­sił­ko­we­go nie­trzy­ma­nia mo­czu.

BLOK I – CZĘŚĆ TE­ORE­TYCZ­NA

 • Kwalifikacja pacjentek do zabiegu – wywiad oraz badanie ginekologiczne
 • Wskazania i przeciwwskazania do zastosowania określonych procedur medycznych.
 • Omówienie dostępnych technik i procedur medycznych oraz korzyści wynikających z ich zastosowania.
 • Czy laseroterapia pochwy w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu sprawdza się w każdym przypadku i jakie są metody alternatywne?

BLOK II – CZĘŚĆ PRAK­TYCZ­NA

 • W czę­ści warsz­ta­to­wej pre­zen­to­wa­ne są oma­wia­ne wcze­śniej me­to­dy le­cze­nia.
 • Pod­czas wy­ko­ny­wa­nia za­bie­gów wy­ja­śnia­ne są sz­cze­gó­ły:
 • Przygotowanie pacjentki i zaplecza medycznego
 • Przebieg zabiegu, na co zwrócić szczególną uwagę?
 • Czym się różni zabieg laseroterapii przy leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu od rewitalizacji
 • Jak nie dopuścić do powikłań?
 • Zalecenia dla pacjentek i opieka pozabiegowa
 • Ponawianie zabiegu, jak postępować gdy jest potrzebna korekta?

Cena szkolenia: 2 000 zł brutto

Sprawdź najbliższe terminy szkoleń

Czas trwania szkolenia: 10:00 - 13:00

Wykładowcy

Michał Barwijuk

Michał Barwijuk

Ginekolog plastyczny

Ukoń­czył War­szaw­ski Uni­wer­sy­tet Me­dycz­ny. Specjalista ginekologii i położnictwa, ginekolog plastyczny – Asy­stent w Kli­ni­ce Po­łoż­nic­twa, Cho­rób Ko­bie­cy­ch i Gi­ne­ko­lo­gii On­ko­lo­gicz­nej Sz­pi­ta­la MSW w War­sza­wie. Czło­nek Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Gi­ne­ko­lo­gicz­ne­go (PTGP), czło­nek i za­ło­ży­ciel Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Gi­ne­ko­lo­gii Pla­stycz­nej (PTGP) oraz Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Gi­ne­ko­lo­gii Este­tycz­nej i Re­kon­struk­cyj­nej (PT­GE­iR). Wspó­łor­ga­ni­za­tor sz­ko­leń i wy­kła­dow­ca dla le­ka­rzy z za­kre­su gi­ne­ko­lo­gii pla­stycz­nej, este­tycz­nej i re­kon­struk­cyj­nej. …

więcej...
Andrzej Barwijuk

Andrzej Barwijuk

Ginekolog plastyczny

Le­ka­rz z po­nad 30 let­nim do­świad­cze­niem za­wo­do­wym. Ty­tuł dok­to­ra nauk me­dycz­ny­ch uzy­skał w 1990 roku, spe­cja­li­sta z gi­ne­ko­lo­gii i po­łoż­nic­twa od 1990 roku. Od 1993 do 2006 za­stęp­ca or­dy­na­to­ra, a póź­niej or­dy­na­tor Od­dzia­łu Gi­ne­ko­lo­gii Sz­pi­ta­la Gi­ne­ko­lo­gicz­no – Po­łoż­ni­cze­go im. Świę­tej Ro­dzi­ny przy uli­cy Ma­da­liń­skie­go w War­sza­wie. Jest człon­kiem Ame­ry­kań­skie­go To­wa­rzy­stwa Ko­sme­to­gicz­ne­ko­lo­gicz­ne­go od 2004 r. (FA­COG, ISC), …

więcej...