Ginekologia plastyczna – chirurgia intymna – poziom zaawansowany

Sz­ko­le­nia dla za­awan­so­wa­ny­ch uzu­peł­nią wie­dzę uzy­ska­ną pod­czas warsz­ta­tów z pod­staw gi­ne­ko­lo­gii pla­stycz­nej o nie oma­wia­ne tech­ni­ki z za­kre­su:

  • labiominoroplastyki
  • waginoperineointroitoplastyki

Wy­gło­szo­ne zo­sta­ną wy­kła­dy o na­stę­pu­ją­cej te­ma­ty­ce:

  • nowe techniki w ginekologii plastycznej (45-70 min.)
  • labioplastyka – kontrowersje nie tylko w doborze metody operacyjnej (30 min.)
  • rewitalizacja narządów intymnych kobiety (10 min.)
  • ginekologia plastyczna: powikłania i jak ich uniknąć (10-15 min.)
  • liporedukcja wzgórka łonowego (15-20 min.)

Za­pre­zen­to­wa­ne zo­sta­ną fil­my z ope­ra­cji la­bio­va­gi­no­pla­sty­ki (3 tech­ni­ki), wa­gi­no­pe­ri­ne­oin­tro­ito­pla­sty­ki, cli­to­ro­la­bio­mi­no­ro­plast­ki, ho­odo­fre­nu­lo­pla­sty­ki (ok. 2-3 godz.), la­bio­ma­jo­ro­pla­sty­ki i li­po­suk­cji mons pu­bis.

Od­bę­dą się 2-3 za­bie­gi na żywo w wa­run­ka­ch sali ope­ra­cyj­nej i za­bie­go­wej.
Każ­de sz­ko­le­nie koń­czy się CER­TY­FI­KA­TEM.

Cena szkolenia: 5 000 zł brutto

Sprawdź najbliższe terminy szkoleń

Czas trwania szkolenia: 10:00 - 15:00

Wykładowcy

Michał Barwijuk

Michał Barwijuk

Ginekolog plastyczny

Ukoń­czył War­szaw­ski Uni­wer­sy­tet Me­dycz­ny. Specjalista ginekologii i położnictwa, ginekolog plastyczny – Asy­stent w Kli­ni­ce Po­łoż­nic­twa, Cho­rób Ko­bie­cy­ch i Gi­ne­ko­lo­gii On­ko­lo­gicz­nej Sz­pi­ta­la MSW w War­sza­wie. Czło­nek Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Gi­ne­ko­lo­gicz­ne­go (PTGP), czło­nek i za­ło­ży­ciel Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Gi­ne­ko­lo­gii Pla­stycz­nej (PTGP) oraz Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Gi­ne­ko­lo­gii Este­tycz­nej i Re­kon­struk­cyj­nej (PT­GE­iR). Wspó­łor­ga­ni­za­tor sz­ko­leń i wy­kła­dow­ca dla le­ka­rzy z za­kre­su gi­ne­ko­lo­gii pla­stycz­nej, este­tycz­nej i re­kon­struk­cyj­nej. …

więcej...
Andrzej Barwijuk

Andrzej Barwijuk

Ginekolog plastyczny

Le­ka­rz z po­nad 30 let­nim do­świad­cze­niem za­wo­do­wym. Ty­tuł dok­to­ra nauk me­dycz­ny­ch uzy­skał w 1990 roku, spe­cja­li­sta z gi­ne­ko­lo­gii i po­łoż­nic­twa od 1990 roku. Od 1993 do 2006 za­stęp­ca or­dy­na­to­ra, a póź­niej or­dy­na­tor Od­dzia­łu Gi­ne­ko­lo­gii Sz­pi­ta­la Gi­ne­ko­lo­gicz­no – Po­łoż­ni­cze­go im. Świę­tej Ro­dzi­ny przy uli­cy Ma­da­liń­skie­go w War­sza­wie. Jest człon­kiem Ame­ry­kań­skie­go To­wa­rzy­stwa Ko­sme­to­gicz­ne­ko­lo­gicz­ne­go od 2004 r. (FA­COG, ISC), …

więcej...