Warsztaty ginekologii plastycznej akredytowane przez PTGPiR.

Ginekologia plastyczna – chirurgia intymna – poziom zaawansowany

Sz­ko­le­nia dla za­awan­so­wa­ny­ch uzu­peł­nią wie­dzę uzy­ska­ną pod­czas warsz­ta­tów z pod­staw gi­ne­ko­lo­gii pla­stycz­nej o nie oma­wia­ne tech­ni­ki z za­kre­su:

  • labiominoroplastyki
  • waginoperineointroitoplastyki

Wy­gło­szo­ne zo­sta­ną wy­kła­dy o na­stę­pu­ją­cej te­ma­ty­ce:

  • nowe techniki w ginekologii plastycznej (45-70 min.)
  • labioplastyka – kontrowersje nie tylko w doborze metody operacyjnej (30 min.)
  • rewitalizacja narządów intymnych kobiety (10 min.)
  • ginekologia plastyczna: powikłania i jak ich uniknąć (10-15 min.)
  • liporedukcja wzgórka łonowego (15-20 min.)

Za­pre­zen­to­wa­ne zo­sta­ną fil­my z ope­ra­cji la­bio­va­gi­no­pla­sty­ki (3 tech­ni­ki), wa­gi­no­pe­ri­ne­oin­tro­ito­pla­sty­ki, cli­to­ro­la­bio­mi­no­ro­plast­ki, ho­odo­fre­nu­lo­pla­sty­ki (ok. 2-3 godz.), la­bio­ma­jo­ro­pla­sty­ki i li­po­suk­cji mons pu­bis.

Od­bę­dą się 2-3 za­bie­gi na żywo w wa­run­ka­ch sali ope­ra­cyj­nej i za­bie­go­wej.
Każ­de sz­ko­le­nie koń­czy się CER­TY­FI­KA­TEM.

Cena szkolenia: 5 000 zł brutto

Sprawdź najbliższe terminy szkoleń

Czas trwania szkolenia: 10:00 - 15:00

Wykładowcy

Michał Barwijuk

Michał Barwijuk

Ginekolog plastyczny

Michał Barwijuk ukończył Warszawski Uniwersytet Medyczny. Specjalista ginekologii i położnictwa, ginekolog plastyczny. Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (PTGP), członek i założyciel Polskiego Towarzystwa Ginekologii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej (PTGPiR) oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologii Estetycznej i Rekonstrukcyjnej (PTGEiR). Współorganizator szkoleń i wykładowca dla lekarzy z zakresu ginekologii plastycznej, estetycznej i rekonstrukcyjnej. Organizator szkoleń i wykładowca z technik laserowych, terapii ultradźwiękami oraz …

więcej...
Andrzej Barwijuk

Andrzej Barwijuk

Ginekolog plastyczny

Doktor nauk medycznych Andrzej Barwijuk to wybitny specjalista z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem zawodowym. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w 1990 roku, specjalista z ginekologii i położnictwa od 1990 roku. Od 1993 do 2006 zastępca ordynatora, a później ordynator Oddziału Ginekologii Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. Świętej Rodziny przy ulicy Madalińskiego w Warszawie. Od 2004 r. członek Amerykańskiego Towarzystwa Kosmetogicznekologicznego (FACOG, ISC), Amerykańskiego Instytutu …

więcej...