Warsztaty ginekologii plastycznej akredytowane przez PTGPiR

Ginekologia plastyczna – chirurgia intymna – poziom podstawowy

Gi­ne­ko­lo­gia pla­stycz­na to nowa dzie­dzi­na me­dy­cy­ny za­bie­go­wej, któ­rej za­da­niem jest prze­kształ­ce­nie wy­glą­du oraz po­pra­wa funk­cji na­rzą­dów in­tym­ny­ch ko­bie­ty. Nie­ty­po­wy wy­gląd zew­nętrz­ny­ch na­rzą­dów pł­cio­wy­ch ko­bie­ty wy­wo­łu­je w nich prze­ko­na­nie, iż są od resz­ty zna­czą­co róż­ne. Zmia­ny za­cho­dzą­ce na sku­tek prze­by­ty­ch po­ro­dów oraz pro­ces sta­rze­nia się, mają ne­ga­tyw­ny wpływ na ja­ko­ść ży­cia w ogó­le, a na re­la­cje in­tym­ne w sz­cze­gól­no­ści. Wśród za­bie­gów z za­kre­su gi­ne­ko­lo­gii pla­stycz­nej naj­czę­ściej wy­ko­ny­wa­ne są: pla­sty­ka po­chwy oraz pla­sty­ka warg sro­mo­wy­ch mniej­szy­ch.
Warsz­ta­ty mają na celu za­po­zna­nie uczest­ni­ków z pod­sta­wo­wy­mi i naj­czę­ściej wy­ko­ny­wa­ny­mi za­bie­ga­mi z za­kre­su gi­ne­ko­lo­gii pla­stycz­nej:

  • labiominoroplastyka czyli korekcji wyglądu warg sromowych mniejszych (10 technik operacyjnych)
  • waginoperineointroitoplastyka czyli plastyka pochwy, przedsionka pochwy i krocza
    wykonywana celem przywrócenia warunków anatomicznych sprzed pierwszego porodu (2 techniki operacyjne)

Pod­czas warsz­ta­tów uczest­ni­cy zo­sta­ną za­zna­jo­mie­ni z mi­kro­in­wa­zyj­ny­mi tech­ni­ka­mi za­bie­go­wy­mi ta­ki­mi jak:

  • wolumetryczne wypełnienie warg sromowych większych (2 techniki zabiegowe)
  • hoodoplastyka czyli plastyka napletka łechtaczki – zarys ogólny
  • augmentacja (powiększenie) okolicy punktu G – zarys ogólny

Wy­gło­szo­ne zo­sta­ną wy­kła­dy o na­stę­pu­ją­cej te­ma­ty­ce:

  • ginekologia plastyczna w świetle Evidence Based Medicine (30-45 min)
  • szczegółowa anatomia miednicy mniejszej, pochwy i sromu z nastawieniem na obszary dotyczące w/w zabiegów (20-30 min)
  • powikłania po zabiegach ginekologii plastycznej, m.in. po labioplastykach (20 min)

Za­pre­zen­to­wa­ne zo­sta­ną fil­my z ope­ra­cji la­bio­wa­gi­no­pla­sty­ki i wa­gi­no­pe­ri­ne­opla­sty­ki ( ok. 2-2,5 godz.) oraz za­rys po­zo­sta­ły­ch tech­nik z gi­ne­ko­lo­gii pla­stycz­nej.

Od­bę­dą się 2-3 za­bie­gi na żywo w wa­run­ka­ch sali ope­ra­cyj­nej i za­bie­go­wej.

Terminy ustalane indywidualnie

Zabiegi wykonywane w ramach ginekologii plastycznej

Stosunkową nową dziedziną w obrębie chirurgii plastycznej jest ginekologia plastyczna. Jej podstawowym zadaniem jest zmiana wyglądu, jak i przekształcanie organów intymnych występujących u kobiety, zarówno ze względów estetycznych, jak i zdrowotnych. U niektórych kobiet nietypowy wygląd narządów intymnych jest powodem kompleksów, jak i problemów zdrowotnych, a chirurg ginekolog jest w stanie temu zaradzić.

Ginekolog Warszawa cennik, klinika i profesjonalizm

Każda klinika ginekologii świadczy obecnie usługi, dzięki którym można poprawić wygląd narządów intymnych i przywrócić ich właściwe funkcjonowania. Każdy ginekolog Warszawa cennik ma nieco inny. Wystarczy zorientować się, a będzie można wybrać miejsce zarówno korzystne pod względem ceny, jak i profesjonalizmu, jaki zapewnia dobry ginekolog Warszawa.

Ginekologia estetyczna Wrocław, Kraków, czy Warszawa

Najczęściej wykonywanymi zabiegami, jakie proponuje ginekologia estetyczna Wrocław jest przede wszystkim plastyka pochwy, a także plastyka warg sromowych mniejszych.

Jest to bardzo popularny obecnie zabieg, na który decydują się kobiety, u których wystąpił przerost warg sromowych ze względów dziedzicznych, jak i w wyniku różnego rodzaju działań, takich jak choroba, czy naturalny poród. Na pewno ginekologia estetyczna Kraków jest w stanie temu zaradzić i w skuteczny sposób zwalczy kompleks, jak i problemy zdrowotne, z którymi boryka się kobieta. Wielu pacjentów wybiera jednak miasto, jakim jest Warszawa.

Labioplastyka warg sromowych  – Laserowe modelowanie warg‎

Chirurgia intymna jest bardzo delikatną specjalizacją, którą poleca się wykonywać ludziom z pasją oraz osobom, które faktycznie chcą pomagać innym. Ginekologia estetyczna Bydgoszcz jest, więc dla nich pewnego rodzaju powołaniem. Dzięki temu przychodnia ginekologiczna Warszawa będzie mogła liczyć na samych zadowolonych pacjentów, którzy będą chętnie korzystali z jej usług. Na pewno, jeżeli zgłosimy się do specjalisty z prawdziwego zdarzenia, jakim bez wątpienia jest Eugeniusz Wysocki ginekolog, nie będziemy żałowali zdecydowania się na zabieg. Taki ginekolog lux med Warszawa wykona zabieg poprawnie, a komfort odczuwany po zabiegu będzie satysfakcjonujący. Na pewno warto na takie rozwiązania się decydować.

Zobacz też: labioplastyka

Cena szkolenia: 3 800 zł brutto

Sprawdź najbliższe terminy szkoleń

Czas trwania szkolenia: 10:00 - 15:00

Wykładowcy

Michał Barwijuk

Michał Barwijuk

Ginekolog plastyczny

Michał Barwijuk ukończył Warszawski Uniwersytet Medyczny. Specjalista ginekologii i położnictwa, ginekolog plastyczny. Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (PTGP), członek i założyciel Polskiego Towarzystwa Ginekologii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej (PTGPiR) oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologii Estetycznej i Rekonstrukcyjnej (PTGEiR). Współorganizator szkoleń i wykładowca dla lekarzy z zakresu ginekologii plastycznej, estetycznej i rekonstrukcyjnej. Organizator szkoleń i wykładowca z technik laserowych, terapii ultradźwiękami oraz …

więcej...
Andrzej Barwijuk

Andrzej Barwijuk

Ginekolog plastyczny

Doktor nauk medycznych Andrzej Barwijuk to wybitny specjalista z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem zawodowym. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w 1990 roku, specjalista z ginekologii i położnictwa od 1990 roku. Od 1993 do 2006 zastępca ordynatora, a później ordynator Oddziału Ginekologii Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. Świętej Rodziny przy ulicy Madalińskiego w Warszawie. Od 2004 r. członek Amerykańskiego Towarzystwa Kosmetogicznekologicznego (FACOG, ISC), Amerykańskiego Instytutu …

więcej...