Centrum szkoleniowe Medifem

Prowadzimy cykliczne szkolenia w zakresie podstawowym i zaawansowanym z ginekologii plastycznej i rekonstrukcyjnej oraz z najnowszych technik małoinwazyjnych ginekologii estetycznej. Dzięki współpracy ze specjalistami z zagranicy w Klinice Medifem wykonywane są pionierskie i innowacyjne zabiegi.

Szkolenia z ginekologii plastycznej są zwolnione z VAT. Klinika wystawia faktury (VAT zw.) za udział w szkoleniu. Płatność na miejscu gotówką lub kartą, ew. przelewem na 2 dni przed terminem szkolenia.

Ginekologia plastyczna poziom podstawowy

Cena szkolenia: 4500 zł brutto, czas trwania szkolenia: 10:00 - 15:00

Gi­ne­ko­lo­gia pla­stycz­na to nowa dzie­dzi­na me­dy­cy­ny za­bie­go­wej, któ­rej za­da­niem jest prze­kształ­ce­nie wy­glą­du oraz po­pra­wa funk­cji na­rzą­dów in­tym­ny­ch ko­bie­ty. Nie­ty­po­wy wy­gląd zew­nętrz­ny­ch na­rzą­dów pł­cio­wy­ch ko­bie­ty wy­wo­łu­je w nich prze­ko­na­nie, iż ...

Przejdź do szkolenia

Ginekologia plastyczna poziom zaawansowany

Cena szkolenia: 6000 zł brutto, czas trwania szkolenia: 10:00 - 15:00

Sz­ko­le­nia dla za­awan­so­wa­ny­ch uzu­peł­nią wie­dzę uzy­ska­ną pod­czas warsz­ta­tów z pod­staw gi­ne­ko­lo­gii pla­stycz­nej o nie oma­wia­ne tech­ni­ki z za­kre­su:labiominoroplastyki waginoperineointroitoplastykiWy­gło­szo­ne zo­sta­ną wy­kła­dy o na­stę­pu­ją­cej te­ma­ty­ce...

Przejdź do szkolenia

Nowe nieinwazyjne techniki ginekologii plastycznej

Cena szkolenia: 2 000 zł brutto, czas trwania szkolenia: 10:00 - 13:00

Nowe techniki nieinwazyjnej lub mikroinwazyjnej ginekologii plastycznej to warsztaty zorientowane na nowości w zakresie samych procedur zabiegowych, jak i aparatury medycznej oraz preparatów dostępnych na rynku polskim i zagranicznym. Podczas warsztatów omówione są techniki karboksyterapii,  oraz...

Przejdź do szkolenia

HIFU – nieinwazyjne techniki ginekologi plastyczne

Cena szkolenia: 2 500 zł brutto, czas trwania szkolenia: ---

Nowe techniki nieinwazyjnej lub mikroinwazyjnej ginekologii plastycznej to warsztaty zorientowane na nowości w zakresie samych procedur zabiegowy z wykorzystaniem ogniskowanych ultradźwięków HIFU w mikroinwazyjnejitalizacji stref intymnych, terapii wysiłkowego nietrzymania moczu oraz poprawy jako...

Przejdź do szkolenia

Laseroterapia miejsc intymnych

Cena szkolenia: 2 000 zł brutto, czas trwania szkolenia: 10:00 - 13:00

Sz­ko­le­nia z nieinwazyjnyh technik gi­ne­ko­lo­gii plastycznej oma­wia­ją naj­now­sze tech­ni­ki re­wi­ta­li­za­cji stref in­tym­ny­ch przy za­sto­so­wa­niu la­se­ro­ter­pii  wraz z omó­wie­niem in­ny­ch al­ter­na­tyw­ny­ch me­tod. Przed­sta­wio­ne są za­sa­dy kwalifikacji pa­cjen­tek do okre­ś...

Przejdź do szkolenia

ALL– IN nieinwazyjnych technik ginekologii plastycznej (lasteroterapia, HIFU, O!shot, G-shot i inne)

Cena szkolenia: 5 000 zł brutto, czas trwania szkolenia: 10:00 - 15:00

Szkolenie All – in w w małoinwazyjnej ginekologii plastycznej obejmuje m.in. nowe techniki nieinwazyjnej lub mikroinwazyjnej ginekologii plastycznej. To warsztaty zorientowane na nowości w zakresie samych procedur zabiegowych, jak i aparatury medycznej oraz preparatów dostępnych na rynku polskim ...

Przejdź do szkolenia
Umów się na wizytę

Kontakt

ul. Puławska 488
02-884 Warszawa

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Czwartek: 9:00 - 19:00.
Piątek: 9:00 - 15:00

W sprawach pilnych lub zagrożenia życia
prosimy o kontakt pod numerem tel. 698 399 999‬.

Umów się na konsultacje do dowolnego specjalisty online

Szybko, bez kolejek przez całą dobę!

Wybierz termin konsultacji