Piotr Kolczewski

Piotr Kolczewski Medifem

Piotr Kolczewski

Dr nauk medycznych
Ginekolog plastyczny

Wiceprezes PTGP

Godziny przyjęć

ustalane są telefonicznie

umów wizytę

Doświadczenie

Dr med. spe­cja­li­sta gi­ne­ko­lo­gii i po­łoż­nic­twa , (2010 – 2014 ) or­dy­na­tor od­dzia­łu Gi­ne­ko­lo­gii i Po­łoż­nic­twa 109 Sz­pi­ta­la Woj­sko­we­go w Sz­cze­ci­nie . Obecnie dr.Kolczewski pracuje w Klinice Ginekologii Operacyjnej i Onkologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz jest konsultantem w prywatnym centrum chirurgii Artmedical Center w Szczecinie. Od ponad 20 lat zaj­mu­je się le­cze­niem ope­ra­cyj­nym w za­kre­sie sze­ro­ko po­ję­tej gi­ne­ko­lo­gii ope­ra­cyj­nej. Dzia­łal­no­ść ope­ra­cyj­na obej­mu­je za­bie­gi z za­kre­su chi­rur­gii re­kon­struk­cyj­nej dna mied­ni­cy, uro­gi­ne­ko­lo­gii, gi­ne­ko­lo­gii on­ko­lo­gicz­nej i gi­ne­ko­lo­gii plastycznej. Dr Kol­czew­ski jest człon­kiem mię­dzy­na­ro­do­wy­ch to­wa­rzy­stw nau­ko­wy­ch te­ma­tycz­nie zwią­za­ny­ch z ope­ra­cja­mi re­kon­struk­cyj­ny­mi i pla­stycz­ny­mi w gi­ne­ko­lo­gii i uro­gi­ne­ko­lo­gii ( In­ter­na­tio­nal Uro­gi­ne­co­lo­gi­cal As­so­cia­tion, In­ter­na­tio­nal Con­ti­nen­ce So­cie­ty, Polskie Towarzystwo Ginekologii Plastycznej).

Jego do­świad­cze­nie po­twier­dza­ją nie tyl­ko ty­sią­ce wy­ko­na­ny­ch ope­ra­cji ale rów­nież udział w licz­ny­ch kon­gre­sa­ch i sz­ko­le­nia­ch hand to hand w kra­ju i za gra­ni­cą. Współ­pra­ca i wy­mia­na do­świad­czeń z Dr Śli­wiń­skim po­zwo­li­ła na udo­sko­na­le­nie tech­nik a tym sa­mym efek­tów w za­kre­sie gi­ne­ko­lo­gii este­tycz­nej bę­dą­cej kom­pi­la­cją tech­nik chi­rur­gii pla­stycz­nej i gi­ne­ko­lo­gii re­kon­struk­cyj­nej.

GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO

1991 Staż podyplomowy Pomorska Akademia Medyczna
1991 Asystent w Zakładzie Patomorfologii Pomorskiej Akademii Medycznej
1998 Specjalizacja w zakresie ginekologii i położnictwa Szpital Szczecin Zdroje
1998 Nagroda Okręgowej izby lekarskiej za egzamin specjalizacyjny zdany z wyróżnieniem
1998 Prywatna praktyka lekarska KOLMED
2005 Obrona pracy doktorskiej „Polimorfizmy genetyczne w nadciśnieniu indukowanym ciążą”
2004 Asystent i z-ca ordynatora 109 Szpital Wojskowy w Szczecinie
2010-2013 Ordynator Oddziału Ginekologii i Położnictwa 109 Szpitala Wojskowego w Szczecinie
2014 Asystent w Klinice Ginekologii Operacyjnej i Onkologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
2014 Konsultant i lekarz operujący w prywatnej Klinice Chirurgii Plastycznej w Szczecinie

GŁÓWNE ZAINTERESOWANIA ZAWODOWE

Leczenie operacyjne w uroginekologii
Operacje pochwowe (NDVH)
Techniki endoskopowe w ginekologii
Ginekologia estetyczna i rekonstrukcyjna dna miednicy

STAŻE I SZKOLENIA ZAGRANICZNE

1998 Oldenburg Laparoscopy workshop
2007 Rotterdam International Continence Society Meeting
2009 Berlin European Society Contraception Congress
2009 Stockholm Esthetic gynecology workshop
2010 Hague European Contraception Congress
2010 Toronto International Urogynecology Association Meeting
2011 Prague urogynecology workshop
2011 Glasgow International Continence Society Meeting
2011 Lisbon International Urogynecology Association Meeting
2012 Pekin International Continence Society Meeting
2012 Urogynecology Workshop Dr Emmanuel Delorm (Chalon)
2013 Berlin St. Hedwig Hospital ( prof. R.Tunn) Urogynecology workshop
2014 Chalon Francja urogynecology workshop (E. Delorme)
2014 Czechy Advanced laparoscopy workshop Dr P. Bartosz
2016 Rzym I Kongres European Society of Aesthetic Gynecology

TOWARZYSTWA NAUKOWE

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne
International Urogynecological Association
International Continence Society
International Academy Of The Pelvic Surgery