Michał Barwijuk

Lek. med.
Ginekolog plastyczny

Ginekolog położnik

Członek PTG
Założyciel  i członek  PTGP i PTGEIR
Wykładowca PTGP

Godziny przyjęć

czw. 9 – 14:30
inne godziny przyjęć ustalane indywidualnie

umów wizytę

Doświadczenie

Ukończył Warszawski Uniwersytet Medyczny. Specjalizujący się w Ginekologii i Położnictwie.

Ukoń­czył War­szaw­ski Uni­wer­sy­tet Me­dycz­ny. Spe­cja­li­zu­ją­cy się w Gi­ne­ko­lo­gii i Po­łoż­nic­twie – Asy­stent w Kli­ni­ce Po­łoż­nic­twa, Cho­rób Ko­bie­cy­ch i Gi­ne­ko­lo­gii On­ko­lo­gicz­nej Sz­pi­ta­la MSW w War­sza­wie. Czło­nek Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Gi­ne­ko­lo­gicz­ne­go (PTGP), czło­nek i za­ło­ży­ciel Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Gi­ne­ko­lo­gii Pla­stycz­nej (PTGP) oraz Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Gi­ne­ko­lo­gii Este­tycz­nej i Re­kon­struk­cyj­nej (PT­GE­iR).

Wspó­łor­ga­ni­za­tor sz­ko­leń i wy­kła­dow­ca dla le­ka­rzy z za­kre­su gi­ne­ko­lo­gii pla­stycz­nej, este­tycz­nej i re­kon­struk­cyj­nej. Or­ga­ni­za­tor sz­ko­leń i wy­kła­dow­ca z tech­nik la­se­ro­wy­ch w gi­ne­ko­lo­gii este­tycz­nej. Ukoń­czył pre­sti­żo­we sz­ko­le­nie w In­sty­tu­cie Gi­ne­ko­lo­gii Este­tycz­nej i Re­kon­struk­cyj­nej na Flo­ry­dzie (USA).

Na co dzień ope­ru­je i asy­stu­je przy naj­bar­dziej skom­pli­ko­wa­ny­ch za­bie­ga­ch gi­ne­ko­lo­gii pla­stycz­nej i re­kon­struk­cyj­nej, wy­ko­nu­je rów­nież ma­ło­in­wa­zyj­ne za­bie­gi gi­ne­ko­lo­gii este­tycz­nej, przyw­ra­ca­jąc funk­cjo­nal­no­ść i este­ty­kę stref in­tym­ny­ch. Sz­ko­li le­ka­rzy z tech­nik la­se­ro­wy­ch, kar­bok­sy­te­ra­pii, oso­cza bo­ga­to­płyt­ko­we­go i kwa­su hia­lu­ro­no­we­go w gi­ne­ko­lo­gii pla­stycz­nej i este­tycz­nej oraz z tech­nik ope­ra­cyj­ny­ch w gi­ne­ko­lo­gii pla­stycz­nej. Od 2016 roku pro­wa­dzi pierw­szy w Pol­sce kurs z gi­ne­ko­lo­gii pla­stycz­nej na pre­pa­ra­ta­ch nieu­tr­wa­lo­ny­ch w ra­ma­ch za­jęć prak­tycz­ny­ch w cen­trum edu­ka­cji me­dycz­nej CE­MED.

Michał Barwijuk jest absolwentem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie pracuje jako asystent w Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej w Szpitalu MSW w Warszawie. Michał Barwijuk jest członkiem Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (PTGP) oraz członkiem i założycielem Polskiego Towarzystwa Ginekologii Plastycznej  (PTGP) oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologii Estetycznej i Rekonstrukcyjnej (PTGEiR). Z ramienia PTGP szkoli lekarzy z zakresu ginekologii plastycznej i rekonstrukcyjnej. W Klinice Kobiet Medifem przeprowadza zabiegi ginekologii plastycznej i rekonstrukcyjnej, estetyczniej oraz operacyjnej.

Osiągnięcia lekarza

Do głównych osiągnięć dr Michała Barwijuka można zaliczyć znaczny udział we wdrażaniu najnowszych technologii medycznych.  Jest również współorganizatorem szkoleń dla lekarzy z zakresu ginekologii plastycznej i rekonstrukcyjnej z ramienia Polskiego Towarzystwa Ginekologii Plastycznej. Warsztaty odbywają się w Klinice Kobiet Medifem i umożliwiają kursantom podwyższenie kwalifikacji z  dziedziny ginekologii plastycznej zarówno w teorii, jak i w praktyce. Podczas szkoleń uczestnicy poznają techniki zabiegowe takie jak liporedukcja wzgórka łonowego i wewnętrznej powierzchni ud, vaginoperineointroitoplastyka (plastyka pochwy, przedsionka pochwy i krocza), labiominoro et labiomajoroplastyka (plastyka warg sromowych mniejszych i większych) czy hoodofrenuloplastyka  (plastyka napletka i wędzidełka łechtaczki).

Wykonywane zabiegi

Michał Barwijuk specjalizuje się w zabiegach z zakresu rekonstrukcji i plastyki ginekologicznej . Przeprowadza z równie wysoką skutecznością zabiegi ginekologii estetycznej, m.in. laseroterapia w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu i rewitalizacji pochwy, augmentacja – czyli powiększaniem punktu G (G-SHOT) oraz wolumetryczne wypełnienie warg sromowych większych za pomocą preparatu kwasu hialuronowego lub autologicznej tkanki tłuszczowej.

W zakresie ginekologii plastycznej specjalizuje się w zabiegach labiominoroplastyki – korekcji kształtu, wyglądu warg sromowych mniejszych, chirurgicznej i laserowej rewitalizacji pochwy oraz liporedukcji wzgórka łonowego i wewnętrznej powierzchni ud. Waginoperineointroitoplastyka to zabieg przywracający warunki anatomiczne i wygląd stref intymnych sprzed pierwszego porodu pacjentki.

W swojej pracy dr Michał Barwijuk cechuje się dokładnością, profesjonalizmem i empatią.