Michał Barwijuk

Michał Barwijuk

Lek. med.
Ginekolog plastyczny

Specjalista ginekologii i położnictwa

Członek PTG
Założyciel  i członek  PTGP i PTGEIR
Wykładowca PTGP

Godziny przyjęć

czw. 9:00 – 14:30

inne godziny przyjęć ustalane indywidualnie

umów wizytę

Doświadczenie

Ukoń­czył War­szaw­ski Uni­wer­sy­tet Me­dycz­ny. Specjalista ginekologii i położnictwa, ginekolog plastyczny – Asy­stent w Kli­ni­ce Po­łoż­nic­twa, Cho­rób Ko­bie­cy­ch i Gi­ne­ko­lo­gii On­ko­lo­gicz­nej Sz­pi­ta­la MSW w War­sza­wie. Czło­nek Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Gi­ne­ko­lo­gicz­ne­go (PTGP), czło­nek i za­ło­ży­ciel Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Gi­ne­ko­lo­gii Pla­stycz­nej (PTGP) oraz Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Gi­ne­ko­lo­gii Este­tycz­nej i Re­kon­struk­cyj­nej (PT­GE­iR).

Wspó­łor­ga­ni­za­tor sz­ko­leń i wy­kła­dow­ca dla le­ka­rzy z za­kre­su gi­ne­ko­lo­gii pla­stycz­nej, este­tycz­nej i re­kon­struk­cyj­nej. Or­ga­ni­za­tor sz­ko­leń i wy­kła­dow­ca z tech­nik la­se­ro­wy­ch, terapii ultradźwiękami oraz stosowania osocza bogaopłytkowego i kwasu hialuronowego w małoinwazyjnej ginekologii plastycznej w Akademii PTGP. Ukoń­czył pre­sti­żo­we sz­ko­le­nie w In­sty­tu­cie Gi­ne­ko­lo­gii Este­tycz­nej i Re­kon­struk­cyj­nej na Flo­ry­dzie (USA).

Na co dzień jest liderem zespołu ginekologii plastycznej w Klinice, przeprowadza naj­bar­dziej skom­pli­ko­wa­ne za­bie­gi z zakresu gi­ne­ko­lo­gii pla­stycz­nej i re­kon­struk­cyj­nej, wy­ko­nu­je rów­nież ma­ło­in­wa­zyj­ne za­bie­gi gi­ne­ko­lo­gii plastycznej, przyw­ra­ca­jąc funk­cjo­nal­no­ść i este­ty­kę stref in­tym­ny­ch.

Michał Barwijuk jest absolwentem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie pracuje jako asystent w Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej w Szpitalu MSW w Warszawie. Michał Barwijuk jest członkiem Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (PTGP) oraz członkiem i założycielem Polskiego Towarzystwa Ginekologii Plastycznej  (PTGP) oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologii Estetycznej i Rekonstrukcyjnej (PTGEiR). Z ramienia PTGP szkoli lekarzy z zakresu ginekologii plastycznej i rekonstrukcyjnej. W Klinice Kobiet Medifem przeprowadza zabiegi ginekologii plastycznej i rekonstrukcyjnej, estetyczniej oraz operacyjnej.

Osiągnięcia lekarza

Do głównych osiągnięć dr. Michała Barwijuka można zaliczyć znaczny udział we wdrażaniu najnowszych technologii medycznych.  Jest również współorganizatorem szkoleń dla lekarzy z zakresu ginekologii plastycznej i rekonstrukcyjnej z ramienia Polskiego Towarzystwa Ginekologii Plastycznej. Warsztaty odbywają się w Klinice Kobiet Medifem i umożliwiają kursantom podwyższenie kwalifikacji z  dziedziny ginekologii plastycznej zarówno w teorii, jak i w praktyce. Podczas szkoleń uczestnicy poznają techniki zabiegowe takie jak liporedukcja wzgórka łonowego i wewnętrznej powierzchni ud, vaginoperineointroitoplastyka (plastyka pochwy, przedsionka pochwy i krocza), labiominoro et labiomajoroplastyka (plastyka warg sromowych mniejszych i większych) czy hoodofrenuloplastyka  (plastyka napletka i wędzidełka łechtaczki).

Dr Michał Bawijuk był wielokrotnie zapraszany do grona wykładowców najbardziej presiżowych wydarzeń naukowych m.in.

III Europejski Kongres Ginekologii Estetycznej w Londynie, Generation, Regeneration Biobridge European Conference w Wenecji, I Światowy kongres Ginekologii Rekonstrukcyjnej i Estetycznejw New Delhi, czy World Congress of the International Society of Cosmetogynecology w Stanach Zjednoczonych z wykładami z zakresu wykorzystania osocza bogatopłytkowego w małoinwazyjnej ginekologii plastycznej oraz terapii ultradzwiękami (HIF).

Jest również współredaktorem naukowym książki pt. „Ginekologia Plastyczna – Chirurgia narządów intymnych kobiety – M.Goodman wydanej w kwietniu 2018r. jako I wydanie polskie przez PZWL oraz  książki„Techniki małoinwazyjne w ginekologii plastycznej”  wydanej w październiku 2018r., przezPZWL

Wykonywane zabiegi

Michał Barwijuk specjalizuje się w zabiegach z zakresu rekonstrukcji i plastyki ginekologicznej. Przeprowadza z równie wysoką skutecznością zabiegi z zakresu małoinwazyjnej ginekologii plasycznej, m.in. laseroterapia lub terapia ultradźwiękami (HIFU) w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu i rewitalizacji pochwy, augmentacja – czyli powiększaniem punktu G (G-SHOT) oraz wolumetryczne wypełnienie warg sromowych większych za pomocą preparatu kwasu hialuronowego lub autologicznej tkanki tłuszczowej, .

W zakresie ginekologii plastycznej specjalizuje się w zabiegach labiominoroplastyki – korekcji kształtu, wyglądu warg sromowych mniejszych, chirurgicznej i laserowej rewitalizacji pochwy oraz liporedukcji wzgórka łonowego i wewnętrznej powierzchni ud. Waginoperineointroitoplastyka to zabieg przywracający warunki anatomiczne i wygląd stref intymnych sprzed pierwszego porodu pacjentki.

Publikacje

„Zastosowanie osocza w ginekologii plastycznej i rekonstrukcyjnej” Czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Ginekologii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej (01/2018)

„Historia ginekologii plastycznej” Czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Ginekologii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej (02/2018) „Invasive aesthetic gynecology trends in Poland between 2010 and 2016: multicenter Experience” An International Journal of Surgical Reconstruction JPRAS (06/2018)

„Wykorzystanie osocza bogatopłytkowego w ginekologii plastycznej i rekonstrukcyjnej” – Analiza przypadków w ginekologii i położnictwie PZWL nr. 3/2017

„Zastosowanie systemu Vaginal narrower” – Analiza przypadków w ginekologii i położnictwie PZWL nr. 4/2015 „Skuteczność i tolerancja morfiny podanej dożylnie metodą PCA (analgezja kontrolowana przez pacjenta) u pacjentek po cięciach cesarskich” Ginekologia Polska 6/2015

„Ginekologia plastyczna w świetle Evidence-Based Medicine” Seksuologia po dyplomie 3/2013