Andrzej Barwijuk

Andrzej Barwijuk

Dr nauk medycznych
Ginekolog plastyczny

Prezes PTGP, Założyciel  i były wice prezes PTGEIR

Godziny przyjęć

ustalane indywidualnie

umów wizytę

Doświadczenie

Le­ka­rz z po­nad 30 let­nim do­świad­cze­niem za­wo­do­wym. Ty­tuł dok­to­ra nauk me­dycz­ny­ch uzy­skał w 1990 roku, spe­cja­li­sta z gi­ne­ko­lo­gii i po­łoż­nic­twa od 1990 roku. Od 1993 do 2006 za­stęp­ca or­dy­na­to­ra, a póź­niej or­dy­na­tor Od­dzia­łu Gi­ne­ko­lo­gii Sz­pi­ta­la Gi­ne­ko­lo­gicz­no – Po­łoż­ni­cze­go im. Świę­tej Ro­dzi­ny przy uli­cy Ma­da­liń­skie­go w War­sza­wie. Jest człon­kiem Ame­ry­kań­skie­go To­wa­rzy­stwa Ko­sme­to­gicz­ne­ko­lo­gicz­ne­go od 2004 r. (FA­COG, ISC), Ame­ry­kań­skie­go In­sty­tu­tu Gi­ne­ko­lo­gii Pla­stycz­nej i Re­kon­struk­cyj­nej, Ame­ry­kań­skie­go To­wa­rzy­stwa Gi­ne­ko­lo­gii La­pa­ro­sko­po­wej (FA­AGL), Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Gi­ne­ko­lo­gicz­ne­go (PTG), Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Wi­de­ochi­rur­gii (PTW) oraz za­ło­ży­cie­lem i pre­ze­sem Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Gi­ne­ko­lo­gii Pla­stycz­nej(PTGP) oraz wice pre­ze­sem Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Gi­ne­ko­lo­gii Este­tycz­nej Re­kon­struk­cyj­nej (PT­GE­iR).

Au­tor po­nad 50 pu­bli­ka­cji nau­ko­wy­ch w cza­so­pi­sma­ch pol­ski­ch i za­gra­nicz­ny­ch oraz do­nie­sień i ko­mu­ni­ka­tów zjaz­do­wy­ch. Przed­mio­tem sz­cze­gól­ny­ch za­in­te­re­so­wań za­wo­do­wy­ch są za­bie­gi en­do­sko­po­we oraz uro­gi­ne­ko­lo­gia, a od po­nad 10 lat ope­ra­cje z za­kre­su gi­ne­ko­lo­gii pla­stycz­nej (la­bio­pla­sty­ka, wa­gi­no­pe­ri­ne­opla­sty­ka, hy­me­no­pla­sty­ka, ho­odo­fre­nu­lo­pla­sty­ka i inne). Uczest­ni­czył w wie­lu sz­ko­le­nia­ch z za­kre­su ko­sme­to­gi­ne­ko­lo­gii w Sta­na­ch Zjed­no­czo­ny­ch, Wło­sze­ch, Tur­cji i we Fran­cji. Był wy­kła­dow­cą pod­czas mię­dzy­na­ro­do­wy­ch kon­gre­sów z za­kre­su gi­ne­ko­lo­gii pla­stycz­nej m.in. na Flo­ry­dzie i w San An­to­nio w USA, w Me­dio­la­nie, Rzy­mie, Istam­bu­le, Pa­ry­żu oraz w War­sza­wie. Przesz­ko­lił już po­nad 250 le­ka­rzy z pol­ski w ra­ma­ch kur­sów z pod­staw gi­ne­ko­lo­gii pla­stycz­nej re­ali­zo­wa­ny­ch przez Pol­skie To­wa­rzy­stwo Gi­ne­ko­lo­gii Pla­stycz­nej (PTGP). Od 2016 roku pro­wa­dzi pierw­szy w Pol­sce kurs z gi­ne­ko­lo­gii pla­stycz­nej na pre­pa­ra­ta­ch nieu­tr­wa­lo­ny­ch w ra­ma­ch za­jęć prak­tycz­ny­ch w cen­trum edu­ka­cji me­dycz­nej CE­MED.

Ukoń­czył pre­sti­żo­we sz­ko­le­nie w In­sty­tu­cie Gi­ne­ko­lo­gii Este­tycz­nej i Re­kon­struk­cyj­nej na Flo­ry­dzie (USA).

Lekarz z 30 letnim doświadczeniem zawodowym, obecnie konsultant Kliniki w najbardziej skomplikowanych przypadkach w ginekologii plastycznej rekonstrukcyjnej. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w 1990 roku, specjalista z ginekologii i położnictwa od 1990 roku. Od 1993 do 2006 zastępca ordynatora a później ordynator Oddziału Ginekologii Szpitala Ginekologiczno – Położniczego im. Świętej Rodziny na ul. Madalińskiego w Warszawie. Jest członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Kosmetoginekologicznego od 2004 r. (FACOG, ISC), Amerykańskiego Instytutu Ginekologii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej, Amerykańskiego Towarzystwa Ginekologii Laparoskopowej (FAAGL), Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (PTG), Polskiego Towarzystwa Wideochirurgii (PTW) oraz założycielem  i wice prezesem Polskiego Towarzystwa Ginekologii Estetycznej i Rekonstrukcyjnej (PTGEIR). Autor ponad 50 publikacji naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych oraz doniesień i komunikatów zjazdowych. Konsultant Kliniki Medifem, specjalizującej się głównie w ginekologii plastycznej, kosmetycznej i rekonstrukcyjnej. Przedmiotem szczególnych zainteresowań zawodowych są zabiegi endoskopowe (laparoskopia, histeroskopia i hydrolaparoskopia), oraz uroginekologia (zabiegi w nietrzymaniu moczu) a od ponad 6 lat operacje z zakresu ginekologii plastycznej (labioplastyka, waginoperineoplastyka, hymenoplastyka, hoodofrenuloplastyka i inne). Uczestniczył w wielu szkoleniach z zakresu kosmetoginekologii w Stanach Zjednoczonych, Włoszech, Turcji i we Francji. Brał udział w międzynarodowych kongresach z zakresu ginekologii plastycznej jako zaproszony wykładowca – w Fort Louderdale (Floryda – USA), Mediolanie, Rzymie, Istanbule, Paryżu, San Antonio (USA ) i w Warszawie.