Akademia PTGPiR - szkolenia z ginekologii plastycznej | Medifem

Akademia PTGPiR – szkolenia z ginekologii plastycznej

Akademia PTGPiR – szkolenia z ginekologii plastycznej

CEN­TRUM SZ­KO­LE­NIO­WE PTGPiR to je­dy­ne miej­sce w Pol­sce pro­wa­dzą­ce cy­klicz­ne sz­ko­le­nia w za­kre­sie pod­sta­wo­wym i za­awan­so­wa­nym z gi­ne­ko­lo­gii pla­stycz­nej i re­kon­struk­cyj­nej oraz z naj­now­szy­ch tech­nik ma­ło­in­wa­zyj­ny­ch gi­ne­ko­lo­gii este­tycz­nej. Dzię­ki współ­pra­cy ze spe­cja­li­sta­mi z za­gra­ni­cy w Kli­ni­ce Me­di­fem wy­ko­ny­wa­ne są pio­nier­skie i in­no­wa­cyj­ne za­bie­gi.

Cennik

Ginekologia plastyczna poziom podstawowy -3 800 zł brutto
Ginekologia plastyczna poziom zaawansowany – 5000 zł brutto
Nowe nieinwazyjne techniki ginekologii plastycznej – 2 000 zł brutto
HIFU – nieinwazyjne techniki ginekologi plastycznej – 2 500 zł brutto
Laseroterapia miejsc intymnych – 2 000 zł brutto

NOWOŚĆ! ALL – in nieinwazyjnych technich ginekologii plastycznej (lasteroterapia, HIFU, O!shot, G-shot i inne) – 5 000 zł brutto

Szkolenia z ginekologii plastycznej są zwolnione z VAT. Klinika wystawia faktury (VAT zw.) za udział w szkoleniu.
Płatność na miejscu gotówką lub kartą, ew. przelewem na 2 dni przed terminem szkolenia.

Płatności

Dane do płatności przelewem za szkolenia

BARWIJUK CLINICS SP. Z O.O. S.K.
UL. PUŁAWSKA 488, 02-884 WARSZAWA
RACHUNEK: 59 1140 2004 0000 3102 7816 2757

Tytułem: “Wpłata za szkolenie: XXXXXXXXXXXXX Imię i Nazwisko: XXXXXXXXXXXXX

 

Informacje o wolnych miejscach, nowych terminach kursów pod numerem telefonu: 22 356 18 31 lub +48 732 787 577 lub mailem: klinika@medifem.pl