Kalendarium szkoleń

Harmonogram szkoleń na Q1 i Q2 roku 2018.
26.01.2018 – HIFU
20.02.2018 – Laser
7.03.2018 – Szkolenie Podstawowe + Nowe techniki
23.03.2018 – HIFU
17.04.2018 – laser
16.05.2018 – szkolenie ginekologia plastyczna poziom podstawowy
25.05.2018 – HIFU
13.06.2018 – Szkolenie zaawansowane
15.06.2018 – HIFU
11.06.2018 – BellaMama
 Wszystkie szkolenia odbywają się w Medifem i zaczynają o 10:00.

Wykładowcy

Andrzej Barwijuk

Ginekolog plastyk

Le­ka­rz z po­nad 30 let­nim do­świad­cze­niem za­wo­do­wym. Ty­tuł dok­to­ra nauk me­dycz­ny­ch uzy­skał w 1990 roku, spe­cja­li­sta z gi­ne­ko­lo­gii i po­łoż­nic­twa od 1990 roku. Od 1993 do 2006 za­stęp­ca or­dy­na­to­ra, a póź­niej or­dy­na­tor Od­dzia­łu Gi­ne­ko­lo­gii Sz­pi­ta­la Gi­ne­ko­lo­gicz­no – Po­łoż­ni­cze­go im. Świę­tej Ro­dzi­ny przy uli­cy Ma­da­liń­skie­go w War­sza­wie. Jest człon­kiem Ame­ry­kań­skie­go To­wa­rzy­stwa Ko­sme­to­gicz­ne­ko­lo­gicz­ne­go od 2004 r. (FA­COG, ISC), …

więcej...

Michał Barwijuk

Ginekolog plastyk ginekolog-położnik

Ukończył Warszawski Uniwersytet Medyczny. Specjalizujący się w Ginekologii i Położnictwie – Ukoń­czył War­szaw­ski Uni­wer­sy­tet Me­dycz­ny. Spe­cja­li­zu­ją­cy się w Gi­ne­ko­lo­gii i Po­łoż­nic­twie – Asy­stent w Kli­ni­ce Po­łoż­nic­twa, Cho­rób Ko­bie­cy­ch i Gi­ne­ko­lo­gii On­ko­lo­gicz­nej Sz­pi­ta­la MSW w War­sza­wie. Czło­nek Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Gi­ne­ko­lo­gicz­ne­go (PTGP), czło­nek i za­ło­ży­ciel Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Gi­ne­ko­lo­gii Pla­stycz­nej (PTGP) oraz Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Gi­ne­ko­lo­gii Este­tycz­nej i Re­kon­struk­cyj­nej (PT­GE­iR). Wspó­łor­ga­ni­za­tor …

więcej...

Zapisz się na szkolenie


[contact-form-7 404 "Not Found"]